The Pitz @ Woughton Leisure Centre, Milton Keynes Events